Metodkurs 2, 7.5 hp

Research Method 2, 7.5 credits

976A03

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Nyström

Kursansvarig

Sofia Nyström

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MYR Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare 4 (VT 2024) 202404-202414 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Förkunskapskrav

 Metodkurs 1 7,5 hp 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 

 • formulera och argumentera för val av forskningsfrågor
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoders gemensamma och särskiljande drag
 • pröva, jämföra och diskutera olika metoder för datainsamling
 • pröva, jämföra och diskutera olika forskningsetiska ställningstaganden i en forskningssituation.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder som används i samhällsvetenskaplig forskning. I kursen behandlas forskningsfrågors konstruktion och betydelse för forskningsprocessen med fokus på val av metod. Vidare planeras, genomförs och granskas pilotstudier utifrån olika vetenskapliga metoder. I kursen diskuteras forskningsetiska förhållningssätt i en forskningssituation.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, pilotstudie och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom obligatoriskt seminarium och individuell skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt seminarium, icke poänggivande 0 hp D
SRE1 Individuell skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG

Böcker

(2017) God forskningssed. [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva Stockholm : Vetenskapsrådet, 2017

ISBN: 9789173073523

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147112067

Trost, Jan, Hultåker, Oscar, (2021) Enkätboken. Femte upplagan Studentlitteratur
Wibeck, Victoria, (2010) Fokusgrupper 2., uppdaterade och utök. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144058566

Artiklar

Andersson, P., Köpsén, S., Continuing professional development of vocational teachers: Participation in a Swedish National Initiative Empirical Research in Vocational Education and Training (Empirical Research in Vocational Education and Training, 2015, 7(1))

https://doi.org/10.1186/s40461-015-0019-3

Brinkmann, Svend, Methodological breaching experiments: Steps toward theorizing the qualitative interview Culture & Psychology 2016, 520-533

https://doi.org/10.1177/1354067X16650816

Kalman, J., Learning to write in the street Qualitative studies in education

https://doi.org/10.1080/09518390050019622

Karlsson, T, Something to do – Something to be Akademisk avhandling, Linköpings universitet 2023

https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1807008/FULLTEXT01.pdf

Karlsson, T., Muhrman, K. & Nyström, S, A Path Towards a Possible Future—Adult Students’ Choice of Vocational Education Vocations and Learning 2022, 111-128

https://doi.org/10.1007/s12186-021-09280-6

Klope, E, I skuggan av ett yrke : om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör Licentiat uppsats, Stockholms universitet]. DiVA 2015

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-82025

Ye, R., Chudnovskaya, M., & Nylander, E, Right Competence at the Right Time—but for Whom? Social Recruitment of Participants in an Expanding Higher Vocational Education Segment in Sweden Adult Education Quarterly 72(4). 380-400. 2022

https://doi.org/10.1177/07417136221080423

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.