Verksamhetsförlagd utbildning del II, 7.5 hp

Teaching Practice, part II, 7.5 credits

976G15

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ronny Högberg

Kursansvarig

Ronny Högberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 4 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen samt Verksamhetsförlagd utbildning del 1 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera undervisning av ett avsnitt inom sitt/sina yrkesämne/-n utifrån aktuella styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller
 • planera undervisning med hänsyn till elevens förutsättningar och behov, inklusive specialpedagogiska behov 
 • planera inslag av hållbar utveckling, utifrån såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv, i den egna undervisningen
 • planera arbetsuppgifter utifrån styrdokument inom APL
 • genomföra egen undervisning av ett avsnitt inom sitt/sina yrkesämne/-n utifrån aktuella styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller
 • genomföra undervisning med hänsyn till elevens förutsättningar och behov , inklusive specialpedagogiska behov
 • ta en ledande roll i undervisningen
 • visa ett yrkesetiskt handlande i samarbete och kommunikation
 • interagera, samarbeta och kommunicera med elever och lärare i skolmiljö
 • föra dokumentation och bedöma elevens lärande samt utvärdera dokumentationens värde för bedömningen av elevens lärande
 • utvärdera sin planering och det egna genomförandet av undervisningen i relation till elevernas olika förutsättningar och behov samt mål och innehåll
 • utvärdera beaktandet av yrkesetiska principer och styrdokumentens 
  värdegrund i planering och genomförande
 • utifrån konstruktiv kritik dra slutsatser om sitt agerande som lärare och förändra det egna handlandet.

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika didaktiska och sociala lärarförmågor. Det centrala i kursen är att den studerande tränas i att relativt självständigt ta ansvar för planering, organisering och genomförande samt utvärdering av undervisning och elevers lärande inom ett avsnitt i sitt/sina yrkesämne/-n. Ett annat centralt område är att den studerande övar sig att tillämpa olika undervisningsmetoder och att inkludera hållbar utveckling i sin planering och undervisning. Vidare övas kommunikation och social interaktion med elever och kollegor genom att studenten övas i yrkesetiskt handlande i samarbete och kommunikation. Studenten övar sig även att relativt självständigt anpassa planering och undervisning efter elevernas olika förutsättningar och behov, inklusive specialpedagogiska behov. Vad gäller det sistnämnda ingår även behoven hos elever med neuropsykiatriska svårigheter. Studenten tränas också i att arbeta med dokumentation av elevers kunskaper och att bedöma deras lärande och kunskaper. Andra moment i kursen är att den studerande handleds i att ta ansvar för några APL arbetsuppgifter och att studenten tränas i att bete sig ansvarsfullt i skolmiljön genom att beakta yrkesetiska principer och styrdokumentens värdegrund i sina handlingar, samt iaktta goda förebilder inom professionen. Vidare övar sig studenten att ta konstruktiv kritik i syfte att utvecklas i sin yrkesroll.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminariediskussioner samt självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig och muntlig redovisning av portfolio.

För VG på kursen krävs väl godkänt resultat på tillämpade didaktiska förmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
POR1 Portfolio: skriftlig redovisning 1 hp U, G, VG
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.