Verksamhetsförlagd utbildning del III, 15 hp

Teaching Practice, part III, 15 credits

976G16

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ronny Högberg

Kursansvarig

Ronny Högberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen samt Verksamhetsförlagd utbildning del I 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning del II 7,5 hp eller motsvarande samt kursen Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del1 eller motsvarande samt  kursen Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del2 eller motsvarande samt kursen Bedömning och betygssättning eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • ta helhetsansvar för planering av undervisning i sitt yrkesämne/sina yrkesämnen under en längre tidsperiod utifrån styrdokument, didaktiska teorier, samt elevernas olika förutsättningar och behov 
 • ta helhetsansvar för genomförande av egen undervisning i sitt yrkesämne/sina yrkesämnen under en längre tidsperiod utifrån styrdokument, didaktiska teorier, samt elevernas olika förutsättningar och behov 
 • beakta och använda digitala verktyg och medier i planering och genomförande av undervisningen
 • ta helhetsansvar för utvärdering av planering och genomförande av den egna undervisningen
 • ta helhetsansvar för ledarskap i undervisning och problematisera det egna ledarskapet
 • identifiera och i samverkan med andra tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen, inbegripet behoven hos elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • ta fram instrument för kunskapsbedömning och använda dessa inom det aktuella yrkesämnet/ämnen
 • återkoppla och kommunicera kunskapsbedömning gentemot elever och vårdnadshavare
 • samverka med skolans olika aktörer 
 • kommunicera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer samt reflektera över dessa frågor i förhållande till den pedagogiska praktiken 
 • identifiera behov av kompetensutveckling och utveckla den egna yrkesrollen
 • identifiera behov av skolutveckling inom det pedagogiska arbetet i skolan.

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av sociala och didaktiska lärarförmågor. De studerande tränas i att ta helhetsansvar för undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av elevernas lärande under en längre tidsperiod. I planering och undervisning övas förmågan att använda styrdokument och ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, samt användningen av digitala verktyg och medier. I den praktiska tillämpningen tränas de studerande att identifiera och tillsammans med andra att tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser, inbegripet behoven hos elever med neuropsykiatriska svårigheter. De studerande övar att förankra skolans värdegrund i undervisning och i skolans verksamhet samt hur diskriminering och annan kränkande behandling av elever kan förebyggas och motverkas. I kursen tränas de studerande även att kommunicera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer samt att reflektera över hur dessa frågor kan hanteras i den pedagogiska verksamheten. Vidare övar sig de studerande att ta fram relevanta instrument för kunskapsbedömning samt tränas i att återkoppla och kommunicera kunskapsbedömning till elever och vårdnadshavare. Andra moment i kursen är att de studerande ska öva sin förmåga att samverka med skolans olika aktörer i syfte att nå utbildningens mål och för att lösa gemensamma arbetsuppgifter. De studerande reflekterar även över sin professionsutveckling utifrån självreflektion och andras synpunkter samt övar sin förmåga att identifiera behov av kompetensutveckling och skolutveckling.  

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig och muntlig redovisning av portfolio.

För VG på kursen krävs väl godkänt resultat på både tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 4 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 9 hp U, G, VG
POR1 Portfolio: skiftlig och muntlig redovisning 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bie, Kristin, Dalén, Hans, (2015) Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö : Gleerups

Kompletterande litteratur

Övrigt

Nadeau, Kathleen G, Littman, Ellen B och O Quinn Patricia (2018). Flickor med ADHD - Hur de känner och varför de gör som de gör. Studentlitteratur
Pettersson, Charlotta, Wickman, Kim och Takala, Marjatta, (2017) Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Finns att ladda ner från länken https://webbutiken.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/

Referenslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.