Biologi (91-97,5 hp), 7.5 hp

Biology (91-97,5), 7.5 credits

9ABI81

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Biologi 1-90 hp inom ämneslärarprogrammet (eller motsvarande).

Lärandemål

Efter kursen ska studenten
•kunna redogöra för utveckling, inre och yttre byggnad samt livsmodeller hos alger, lavar och svampar (samt organismer som traditionellt betraktats som svampar)
•kunna beskriva fotosyntesens strukturella och funktionella delar, och hur fotosyntesen påverkas av miljövariabler
•kunna redogöra för bladets uppbyggnad hos olika typer av växter, och koppla detta till växternas skilda livsmiljöer
•behärska aspekter av skolundervisning om fotosyntesen och de organismgrupper som behandlas på kursen

Kursinnehåll

Kursen omfattar genomgång av de viktigaste alg- och svampgrupperna (och närstående grupper), samt undervisning om fotosyntesen. Dessutom ingår didaktiska moment som berör fotosyntesen och de organismgrupper som ingår i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, preparatstudier och didaktikseminarium. Exkursionerna är obligatoriska moment.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig redovisning.

Provkoder:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen botanik 5.5 hp (U-VG)
OBL1 Obligatoriskt moment: exkursioner 0 hp (Deltagit)
PRO1 Projekt: muntlig redovisning didaktik 2.0 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Evert & Eichhorn. 2013. Raven – Biology of plants. 8th ed.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.