Engelska (61-75 hp), 15 hp

English (61-75 Credits), 15 credits

9AEN59

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Engelska (1-60 hp) med minst 30 hp godkända inklusive English Grammar och Written English från Engelska (1-27,5 hp) samt hemtentamen i Varieties of English, Translation, Pedagogical Grammar eller Grammar från Engelska (31-55 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- analysera poesi och annan skönlitteratur,
- muntligt presentera och diskutera litterära analyser med utgångspunkt i litteraturkritik,
- planera en serie lektioner om engelsk litteratur på målspråket anpassad för grundskolans årskurs 7-9,
- kritiskt diskutera och motivera planerad litteraturundervisning i grundskolans årskurs 7-9 med utgångspunkt i aktuell litteraturdidaktisk forskning,
- kritiskt tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- planera en serie lektioner i uppgiftsbaserad grammatik på målspråket anpassad för grundskolans årskurs 7-9,
- kritiskt diskutera och motivera planerad grammatikundervisning i grundskolans årskurs 7-9 med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och språkinlärningsforskning,
- skriva vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- och litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- översätta olika texttyper till engelska och visa förtrogenhet med stilistiska drag,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- genomföra en uppgift inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Litteraturstudier
Delkursen ger en orientering både i engelsk poesi och 18- och 19-tals skönlitterära verk ur den engelska och amerikanska kanon.
Litteraturdidaktik
Utifrån litteraturdidaktiska perspektiv övar studenten på att planera en serie lektioner för gymnasieskolan som utgår från skönlitteratur på engelska.
Task-Based Grammar
Fördjupade studier i pedagogisk grammatik med utgångspunkt i uppgiftsbaserat lärande och dess inlärningsteoretiska och språkdidaktiska ansatser.
Språkstudier
Delkursen ger en fördjupad orientering i språkvetenskap med tonvikt på tillämpning av språkvetenskapliga metoder och begrepp på engelskt språkstoff.
Översättning
I denna delkurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, sakprosa, skönlitteratur och poesi till engelska.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner och handledning, samt egna studier (individuellt och i grupp).
OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning och muntlig redovisning med skriftligt underlag samt individuell hemtentamen:

På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att studenten får minst 8 hp VG, inklusive översättning (SRE1).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Poesi 1 1 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Poesi 2 1 hp U, G, VG
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Pres Novel 2 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: seminarier i Litteraturdidaktik 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment: seminarier i Task-Based Gra 0 hp D
OBL3 Obligatoriskt moment: seminarier i översättning 0 hp D
PRO1 Projekt: Litteraturdidaktik 2.5 hp U, G, VG
PRO2 Projekt: Task-Based Grammar 2.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning: Översättning 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen i Språkstudier 3 hp U, G, VG
Literature and Literary Theory Bennet, Andrew and Nicholas Royle. Literature, Criticism and Theory. 4th ed. Harlow: Longman, 2009. Barnes, Julian. Flaubert’s Parrot. London: Vintage, 2012. Carter, Angela. The Passion of New Eve. London: Virago, 1992. Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 2007. The English Language Classroom Amir, Alia & Musk, Nigel (2013) ‘Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom’. Classroom Discourse 4 (2), 151-167 Hutchby, Ian & Wooffitt, Robin (2008) Conversation Analysis. 2nd edn. Cambridge: Polity Press Melander, Helen (2012) ‘Transformations of knowledge within a peer group. Knowing and learning in interaction’. Learning, Culture and Social Interaction 1, 232-248 Seedhouse, Paul (2004) The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective. Oxford: Blackwell Seedhouse, Paul (2005) ‘Conversation Analysis and language learning’. Language Teaching 38, 165-187 Walsh, Steve (2011) Exploring Classroom Discourse. Abingdon, Oxon: Routledge.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.