Engelska (91-105 hp), 15 hp

English (91-105 cr), 15 credits

9AEN73

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2019) 201934-201944 Svenska Linköping V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska

Förkunskapskrav

Godkända kurser Engelska (1-60 hp), 60 hp och godkända moment språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teori och metod (OBL1, 1hp + OBL2, 1hp), projektarbete (Term Paper ESS1, 5 hp) samt Writers and Contexts (STN5, 5 hp) i Engelska (61-90 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- kritiskt jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat samt olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning,
- kritiskt tillämpa olika litteraturteorier på studerade engelskspråkiga verk,
- planera en serie lektioner om litteratur på målspråket anpassad för gymnasieskolan,
- kritiskt diskutera och motivera planerad litteraturundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i tillämpad litteraturteori och aktuell litteraturdidaktisk forskning,
- göra en analys av klassrumsinteraktion i gymnasieskolan med hjälp av multimodal samtalsanalys,
- självständigt formulera en relevant frågeställning samt utifrån den planera och utföra en avgränsad studie om någon aspekt av interaktionen i gymnasieskolans undervisning i målspråket,
- tillämpa forskningsetiska principer,
- genomföra en kritisk granskning av vetenskapliga studier, med avseende på både innehåll och form,
- planera en serie lektioner i uppgiftsbaserad grammatik på målspråket anpassad för gymnasieskolan,
- kritiskt diskutera och motivera planerad grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och språkinlärningsforskning,
- skriva vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- och litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, språk.
 

Kursinnehåll

Critical Engagements

Fördjupade studier i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska från 1970-talet och framåt, i dialog med ett antal litteraturteoretiska och filosofiska perspektiv.

Litteraturdidaktik

Utifrån litteraturdidaktiska och litteraturteoriska perspektiv övar studenten på att planera en serie lektioner för gymnasieskolan som utgår från litteratur på engelska, franska, spanska eller tyska.

Klassrumsinteraktion i språkundervisningen

Studier i hur man analyserar samtal, interaktion och lärande i engelsk-, fransk-, spansk- eller tyskundervisningen, vilket mynnar ut i en avgränsad empirisk studie.

Task-Based Grammar

Fördjupade studier i pedagogisk grammatik i engelska, franska, spanska eller tyska med utgångspunkt i uppgiftsbaserat lärande och dess inlärningsteoretiska och språkdidaktiska ansatser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshops, lektioner, samt egna studier (individuellt och i grupp).

OBLIGATORISKT MOMENT: seminarier

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig tentamen (individuellt och i grupp) samt muntlig och skriftlig redovisning (individuellt och i grupp).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminarier i litteraturdidaktik 0 hp D
OBL2 Seminarier i Task-Based Grammar 0 hp D
OBL3 Seminarier i Klassrumsinteraktion 0 hp D
OBL4 Seminarier i Critical Engagements 0 hp D
PRO1 Projekt: Litteraturdidaktik 2.5 hp U, G, VG
PRO2 Projekt: Task-Based Grammar 2.5 hp U, G, VG
PRO3 Projekt: Klassrumsinteraktion 3 hp U, G, VG
RAP1 Rapport: The Language Classroom 2 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Transkription 1 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Critical Engagements 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.