Franska (61-75 hp), 15 hp

French (61-75 Credits), 15 credits

9AFR59

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt 
områdesbehörighet 6c
samt
Franska 3
eller
Franska steg 3 
samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, sammanlagt minst 15 hp godkänt i Franska (1-30 hp), varav momentet Didaktik måste vara godkänt
godkända kurser Franska (1-30 hp), 30 hp  och minst 15 hp godkänt inklusive momenten litteratur och uppsats i Franska (31-55 hp), 25 hp samt moment i ämnesdidaktik och vetenskapligt kunnande i ingångsämnet (1-60 hp),,eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa en allsidig färdighet i användningen av det franska språket i tal och skrift med ett varierat ordförråd och en hög grad av korrekthet
- analysera franskt språkbruk med hjälp av språkvetenskapliga metoder
- analysera franskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt
- problematisera förhållandet mellan språk och kultur i ett lärande- och undervisningsperspektiv utifrån ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga teorier

Kursinnehåll

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd till ett franskt universitet. Kursen innehåller studier i fransk språkvetenskap, franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, språk- och kulturstudier i ett lärandeperspektiv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Fransk språkvetenskap
Studier i fransk språkvetenskap med fokus på ett antal områden som väljs i samråd med examinator.

Franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap
Studier i franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv
Didaktiska studier som belyser och problematiserar förhållandet mellan språk och kultur inom olika forskningsfält och deras tillämpning inom det pedagogiska området med fokus på språkundervisning

Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Muntliga och skriftliga övningar i såväl informella som formella och akademiska sammanhang

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd vid ett franskspråkigt universitet. Arbetsformer är därmed avhängiga den praxis som råder vid det utländska universitetet. Annars preciseras arbetsformer i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt muntlig tentamen. Examination sker individuellt.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språkvetenskap 7.5 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: litteratur/litt 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.