Franska: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

French: Teaching Practise, 6 credits

9AFRV7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Kursansvarig

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Franska 3

eller

Franska steg 3 

samt

godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, sammanlagt minst 15 hp godkänt i Franska (1-30 hp), varav momentet Didaktik måste vara godkänt samt momenten/kurserna i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning i ingångsämnet (1-60 hp) och ämne 2 (1-60 hp),,eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna organisera och leda pedagogisk verksamhet i det aktuella ämnet. Det innebär att:

- ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokument

- omsätta ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i undervisningen.

- vara insatt i och kunna utnyttja de digitala resurser för undervisning som finns i verksamheten

- bedöma och dokumentera elevers lärande

- anpassa undervisningen till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar

- visa ett fungerande ledarskap i undervisningssituationen

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i aktuellt ämne i årskurs 7-9 där olika tillämpade lärarförmågor praktiseras. Den studerande utvecklar sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i aktuellt ämne. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar. Den studerande utvecklar under kursen sin förmåga att använda digitala resurser i undervisningen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor. Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpande didaktiska lärarförmågor 4 hp U-G
TSLF Tillämpande sociala lärarförmågor 2 hp U-G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.