Historia (61-75 hp), 15 hp

History (61-75 Credits), 15 credits

9AHI59

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 7 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp och 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp i Historia (31-60 hp) med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • Analysera exempel på historiebruk
  • Argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till historieämnets (i grundskolans årskurs 7-9) struktur, olika delar och centrala begrepp
  • Argumentera för val av olika typer av historiska läromedel och kunna analysera konsekvenserna av dessa val
  • planera, genomföra, presentera, försvara och diskutera ett eget projektarbete och att aktivt delta i diskussion om andras arbeten

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang i grundskolans åk 7-9 använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer.

Historiedidaktik och historiebruk

Momentet behandlar det nationella och internationella forskningsfältet inom historiedidaktik och historiebruk och hur detta påverkar valt projektarbete. Detta sker i form av en PM, som redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Projektarbete

Momentet innebär att den studerande ska utforma ett projektarbete med relevans för kommande yrkesområde. Projektet redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och litteraturstudier. Arbetet sker oftast i nära anslutning till institutioner som arkiv, bibliotek och muséer, men kan lika väl baseras på internet eller olika databaser.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av PM och färdigt projektarbete. Såväl PM som färdigt projektarbete försvaras och diskuteras vid seminarier. Vid dessa seminarier förväntas alla kursdeltagare även ha synpunkter på andra studenters arbeten.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 11 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 4 hp U, G, VG

Böcker

Aronsson, Peter, (2004) Historiebruk : att använda det förflutna. Lund : Studentlitteratur, 2004

ISBN: 9144036795, 9789144036793

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, (2014) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096384

Kolsgård, Svante, Kvarnström, Lars, Strömbäck, Lars, (2011) Att skriva uppsats : handbok för uppsatsskrivande i historia. 6., revid. uppl. Linköping : Enheten för historia, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, 2011

Finns tillgänglig via Lisam. 

Kompendier

Ytterligare texter tillkommer innan terminsstart och eventuella läsanvisningar meddelas senare. För respektive projektarbete tillkommer ytterligare litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.