Historia (61-75 hp), 15 hp

History (61-75 Credits), 15 credits

9AHI59

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Maria Björkman

Kursansvarig

Maria Björkman

Studierektor eller motsvarande

David Ludvigsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 7 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp och 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp i Historia (31-60 hp) med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • Analysera exempel på historiebruk
 • Argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till historieämnets (i grundskolans årskurs 7-9) struktur, olika delar och centrala begrepp
 • Argumentera för val av olika typer av historiska läromedel och kunna analysera konsekvenserna av dessa val
 • planera, genomföra, presentera, försvara och diskutera ett eget projektarbete och att aktivt delta i diskussion om andras arbeten

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang i grundskolans åk 7-9 använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer.

Historiedidaktik och historiebruk

Momentet behandlar det nationella och internationella forskningsfältet inom historiedidaktik och historiebruk och hur detta påverkar valt projektarbete. Detta sker i form av en PM, som redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Projektarbete

Momentet innebär att den studerande ska utforma ett projektarbete med relevans för kommande yrkesområde. Projektet redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och litteraturstudier. Arbetet sker oftast i nära anslutning till institutioner som arkiv, bibliotek och muséer, men kan lika väl baseras på internet eller olika databaser.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av PM och färdigt projektarbete. Såväl PM som färdigt projektarbete försvaras och diskuteras vid seminarier. Vid dessa seminarier förväntas alla kursdeltagare även ha synpunkter på andra studenters arbeten.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 11 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.