Svenska som andraspråk 31-45 hp, 15 hp

Swedish as a second language 31-45 cr, 15 credits

9ASA39

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ioanna Zengler

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk (1-30 hp) med minst 15 godkända poäng inklusive godkänd Grammatik salstentamen 6 hp, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling 
 • diskutera såväl individuella faktorers som modersmålets roll vid andraspråksutveckling
 • relatera inlärningsteorier till undervisning i det flerspråkiga klassrummet 
 • diskutera skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan nyanländas och avancerade språkanvändares språkfärdighet
 • redogöra för och diskutera litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv 
 • diskutera faktorer, såsom läs- och skrivsvårigheter, som kan påverka litteracitetsutveckling på ett första- och andraspråk 
 • diskutera och problematisera litteracitetsutveckling hos andraspråksinlärare som inte har tidigare erfarenhet och kunskap i läsning och skrivande 
 • diskutera undervisningssituationer för litteracitetsutveckling i det flerspråkiga klassrummet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande två delar, Andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling samt Flerspråkig litteracitetsutveckling

I den första delen studeras centrala teorier om andraspråkutveckling som relateras till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan nyanländas och avancerade språkanvändares språkfärdighet behandlas liksom påverkan av individuella faktorer. Lärares didaktiska överväganden samt modersmålets roll för andraspråkutvecklingen diskuteras. 

Den andra delen tar upp flerspråkigas litteracitetsutveckling ur såväl individ-, utbildnings-, som samhällsperspektiv. Användning av litteracitet på första- och andraspråket diskuteras liksom eventuella hinder för utveckling av läs- och skrivförmågan. Lärares didaktiska överväganden diskuteras i relation till elevers tidigare kunskap och erfarenheter av litteracitet. Litteracitetsutvecklande undervisning av elever i olika åldrar med olika litteracitetsresurser problematiseras i relation till de krav som ställs på litteracitet i vårt samhälle.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår skriftliga och muntliga uppgifter, obligatoriska seminarier, föreläsningar och gruppuppgifter.

Examination

Skriftliga redovisningar, muntlig redovisning, skriftliga salstentamina samt obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 5.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 5.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.