Svenska som andraspråk (91-97,5 hp), 7.5 hp

Swedish as a second language (91-97,5), 7.5 credits

9ASA71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Helena Grönås

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i svenska som andraspråk 1-90 hp, varav minst 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för valda delar av den senaste forskningen inom ämnet svenska som andraspråk
- infoga de senaste forskningsrönen i en diskussion kring undervisning och lärande i ämnet svenska som andraspråk

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av kunskaper om den senaste vetenskapliga och didaktiska forskningen inom ämnet svenska som andraspråk.

Undervisnings- och arbetsformer

Seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning tillsammans med ett diskussionsseminarium

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning och diskussionsseminarium, 7,5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Vetenskapsrådet 2012 Rapport 5:2012. Flerspråkighet – En forskningsöversikt. http://www.andrasprak.su.se/publikationer/facklitteratur/flerspr%C3%A5kighet-en-forsknings%C3%B6versikt-1.109432 Annan aktuell forskning inom andraspråksdidaktik.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.