Samhällskunskap:Nationalekonomi 2, 7.5 hp

Social Science: Economics, 7.5 credits

9ASH06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jan Lindvall

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 8 (VT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad som studerats (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod),
- identifiera och redogöra för grundläggande skillnader och likheter när det gäller nationalekonomins metod och förhållningssätt jämfört med andra samhällsvetenskaper,
- beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningar/tillämpningsområden för modern nationalekonomi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling samt hur nationalekonomi kan tillämpas inom dagsaktuella samhällsfrågor t.ex inom miljöområdet, finansiell ekonomi och den framväxande globaliseringen. Exempel på frågor som behandlas är:
- Drivkrafterna bakom, och effekterna av, globaliseringen av världsekonomin.
- Orsaker till, och effekter av, inkomst- och välfärdsfördelning mellan och inom länder.
- Sambandet mellan ekonomisk, ekologisk och social utveckling.
- Sambandet mellan institutionella förhållanden och ekonomisk utveckling.
- Skillnader och samband mellan real och finansiell ekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier och arbeta i grupp.

Examination

Kursen examineras skriftlig tentamen samt muntlig redovisning av grupparbete.

PROVKODER:
STN1:Skriftlig tentamen: nationalekonomi, 5 hp (U-V)
MRE1: Muntlig redovisning med skriftligt underlag, grupparbete, nationalekonomi 2,5hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergh, Andreas: Den kapitalistiska välfärdsstaten. Studentlitteratur, 2015. Sandelin, B., Trautwein, H-M. & Wundrak, R. (2008). Det ekonomiska tänkandets historia. Stockholm: SNS. Artiklar tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.