Samhällskunskap:Nationalekonomi 2, 7.5 hp

Social Science: Economics, 7.5 credits

9ASH06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linnea Tengvall

Kursansvarig

Linnea Tengvall

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad som studerats (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod),
- identifiera och redogöra för grundläggande skillnader och likheter när det gäller nationalekonomins metod och förhållningssätt jämfört med andra samhällsvetenskaper,
- beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningar/tillämpningsområden för modern nationalekonomi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling samt hur nationalekonomi kan tillämpas inom dagsaktuella samhällsfrågor t.ex inom miljöområdet, finansiell ekonomi och den framväxande globaliseringen. Exempel på frågor som behandlas är:
- Drivkrafterna bakom, och effekterna av, globaliseringen av världsekonomin.
- Orsaker till, och effekter av, inkomst- och välfärdsfördelning mellan och inom länder.
- Sambandet mellan ekonomisk, ekologisk och social utveckling.
- Sambandet mellan institutionella förhållanden och ekonomisk utveckling.
- Skillnader och samband mellan real och finansiell ekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier och arbeta i grupp.

Examination

Kursen examineras skriftlig tentamen samt muntlig redovisning av grupparbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: nationalekonomi 5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisn med skriftligt underlag, grupparb, nat ek 2.5 hp U, G

Böcker

Hultkrantz, Lars, Österholm, Pär, (2017) Marknad och politik Tolfte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144119328

Sandelin, Bo, Trautwein, Hans-Michael, Wundrak, Richard, (2008) Det ekonomiska tänkandets historia 4., [rev. och utök.] uppl. Stockholm : SNS förlag, 2008

ISBN: 9789185695591

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.