Samhällskunskap (61-75 hp), 15 hp

Social science (61-75 Credits), 15 credits

9ASH59

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

​Kursen kräver genomgången Samhällskunskap (1-60 hp) varav 45 hp med godkänt resultat inklusive delkurserna Sociologi 1, samt Samhällskunskap 1 och 2, samt godkända kurser (UK 1-4); Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurser i samhällskunskap och i ämne 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- analysera och visa förståelse för aktuella förhållanden, innebörder och problem relaterade till välbefinnande och fattigdom inom olika grupperingar i samhället
- analysera och visa förståelse för segregering och dess orsaker och effekter.
- problematisera och utveckla prov och bedömning i skolan samt självständigt förklara valet av perspektiv.
- visa förmåga att dokumentera och kommunicera formativ och summativ bedömning inom samhällskunskapsämnet till elever i skolan .

Kursinnehåll

Trender och förhållanden i framför allt det svenska samhället diskuteras mot bakgrund av aktuella forsknings- och utredningsresultat. Särskild vikt läggs vid att fokusera motsättningar och problem som är förknippade med välfärdssystemens modernisering och anpassning till delvis nya politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i det svenska samhället. De didaktiska delarna tar upp olika perspektiv på prov och bedömning inklusive formativ och summativ bedömning samt olika didaktiska verktyg, inklusive digitala verktyg, för lärande. Kursens innehåll appliceras på case-metodik, och innehållet seminariebehandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, case-metodik samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp, samt enskild skriftlig hemtentamen. Projektarbetet examineras genom presentation i seminarium samt opposition på ett annat projektarbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Mediekunskap 3 hp U, G
MRE2 Oral presentation with a written assignment 3 hp U, G
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.