Samhällskunskap (91-105 hp), 15 hp

Social science (91-105 Credits), 15 credits

9ASH73

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 9 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 11 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Samhällskunskap (1-90 hp) med minst 45 hp godkända samt godkänd Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion), 15 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- analysera och visa förståelse för aktuella förhållanden, innebörder och problem relaterade till välbefinnande och fattigdom inom grupperingar i olika samhällen
- analysera och visa förståelse för segregering, dess orsaker och effekter i relation till interkulturalitet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, de globala målen och Agenda 2030
- problematisera mediernas och journalistikens funktioner och roller i det samtida samhället samt analysera medieinnehåll och medieprocesser
- diskutera och visa förmåga att tillämpa medie- och informationskunnighet och källkritik i relation till lärarrollen och elevers lärande  
- diskutera kontroversiella frågor i undervisningen och visa förmåga att tillämpa undervisningsstrategier
- problematisera och självständigt visa förmåga att dokumentera och kommunicera formativ och summativ bedömning inom samhällskunskapsämnet till elever i grundskolan eller gymnasieskolan

Kursinnehåll

Aktuella omvärldsförhållanden diskuteras mot bakgrund av aktuella forsknings- och utredningsresultat. Särskild vikt läggs vid att fokusera på skiljelinjer och problem som är förknippade med välfärdssystemens modernisering och anpassning till politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i det svenska samhället men även internationellt. Medielandskapets viktigaste aktörer, deras uppdrag och roller belyses. Såväl traditionella som sociala medier diskuteras i relation till teknik, ekonomi, politik, juridik/etik, och publik. Centrala begrepp såsom medie-och informationskunnighet, källkritik, påverkan och propaganda diskuteras i relation till skolkontext. Det ämnesdidaktiska perspektivet behandlar kontroversiella frågor och den ökade digitaliseringen i skolan inklusive användande av digitala verktyg för lärande. Vidare diskuteras bedömningsaspekter för elevers lärande i grund- och gymnasieskolan. En del av kursen genomförs med undersökningar och undervisning på en skola, eller i fältmiljö utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete, fältstudier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp, samt enskild skriftlig hemtentamen. Projektarbetet examineras genom presentation i seminarium samt opposition på ett annat projektarbete.

För VG på hel kurs krävs VG på både PRO1 och STN1.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 5 hp U, G, VG
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Mediekunskap 2 hp U, G
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Ämnesdidaktik 4 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument senast 8 veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.