Samhällskunskap: Kurs- och metodutveckling (98-105,5 hp), 7.5 hp

Social Science: Development of Courses and Methods (98-105,5 cr), 7.5 credits

9ASH81

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 2 och Samhällskunskap 2

eller

Matematik B och Samhällskunskap B

samt

godkända kurser  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp,  Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp, Specialpedagogik, 7,5 hp, Samhällskunskap 1, 7,5 hp, Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7,5 hp, Samhällskunskap: Sociologi 1, 7,5 hp, Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp, Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7,5 hp, Samhällskunskap: Internationell politik, 7,5 hp, Samhällskunskap 3, 9 hp samt momenten/kurserna i ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskapligt kunnande i ämne 2 (1-90 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- ta ett helhetsansvar för planering, innehåll, metodik och utvärdering av en Samhällskunskapskurs i gymnasieskolan utifrån styrdokument, intersektionalitet, IKT, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- självständigt visa förmåga utifrån lärandeteorier samt egna reflektioner analysera en Samhällskunskapskurs i gymnasieskolan
- analysera metodik och modeller relevanta för ett ämnesinnehåll i Samhällskunskap utifrån lärandeteori, intersektionalitet, IKT, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- visa förmåga att utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap analysera metoder och modeller i Samhällskunskapsundervisningen för gymnasieskolan.
 

Kursinnehåll

Studenten planerar en hel kurs i Samhällskunskap och analyserar läromedel, teori, metodik, innehåll och utvärdering. Den studerande genomför granskning av metodik och modeller relevanta för Samhällskunskapsundervisningen i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning och självstudier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: rapport, 3 hp, U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: portfolio, 4.5 hp, U-VG

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ekendahl, I., Nohagen, L., & Sandahl, J. (2015). Undervisa i Samhällskunskapsdidaktik. Stockholm: Liber Jönsson, A. (2013) (3:e uppl). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.