Samhällskunskap: Statsvetenskaplig teori och analys (106-112,5 hp), 7.5 hp

Social Science: Theoretical and Analytical Perspectives in Political Science (106-112,5 hp, 7.5 credits

9ASH82

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs genomgångna kurser om sammanlagt 180 hp inom Ämneslärarprogrammet, varav 97,5 hp inom ämnet samhällskunskap. Av de 97,5 hp inom samhällskunskap ska alla kurser inom samhällskunskap (1-60 hp) och ytterligare 30 hp inom samhällskunskap (61-97,5 hp) vara godkända, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- reflektera kring och problematisera relationen mellan statsvetenskap och samhälle;
- redogöra för och kritiskt analysera centrala teoritraditioner och perspektiv inom statsvetenskap;
- självständigt analysera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat;
- självständigt och på ett fördjupat sätt skriva en kritisk litteraturgenomgång inom ett statsvetenskapligt forskningsområde.

 

Kursinnehåll

förmågan att analysera, problematisera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat. Kursens första del inriktas på studiet av klassiska texter inom disciplinen samt den statsvetenskapliga forskningens roll i förhållande till samhällsutvecklingen. Kursens andra del inriktas på en fördjupning i några viktiga teoritraditioner inom den moderna statsvetenskapen.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt självstudier enskilt och i grupp.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hay, Colin (2002). Political Analysis. A Critical Introduction. Palgrave. Ostrom, Elinor (2009). Allmänningen som samhällsinstitution. Arkiv förlag. (Går även bra med originalet på engelska: Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press). Shepsle, Kenneth A. (2010). Analyzing politics: Rationality, behavior and institutions. W.W. Norton. Artiklar (ca 200 sidor) Valbar litteratur från särskild lista (ca 400-500 sidor)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.