Samhällskunskap: Statsvetenskaplig teori och analys (106-112,5 hp), 7.5 hp

Social Science: Theoretical and Analytical Perspectives in Political Science (106-112,5 cr), 7.5 credits

9ASH82

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bo Persson

Kursansvarig

Bo Persson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser Samhällskunskap (1-90 hp), 90 hp  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurs i ämne 2, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera kring och problematisera relationen mellan statsvetenskap och samhälle;
  • redogöra för och kritiskt analysera centrala teoritraditioner och perspektiv inom statsvetenskap;
  • självständigt analysera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat;
  • självständigt och på ett fördjupat sätt skriva en kritisk litteraturgenomgång inom ett statsvetenskapligt forskningsområde.

Kursinnehåll

Förmågan att analysera, problematisera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat. Kursens första del inriktas på studiet av klassiska texter inom disciplinen samt den statsvetenskapliga forskningens roll i förhållande till samhällsutvecklingen. Kursens andra del inriktas på en fördjupning i några viktiga teoritraditioner inom den moderna statsvetenskapen.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 2 hp U, G
KUPS Kursuppsats 3 hp U, G, VG
IUPP Inlämningsuppgift 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Hay, Colin, (2002) Political analysis : a critical introduction. Basingstoke : Palgrave, 2002

ISBN: 9780333750032, 0333750039, 0333750020, 9780333750025

Norris, Pippa, Inglehart, Ronald, (2018) Cultural backlash : Trump, Brexit, and the rise of authoritarian-populism

ISBN: 9781108426077, 9781108444422, 1108426077, 1108444423

Ostrom, Elinor, Torhell, Sven-Erik, (2019) Allmänningen som samhällsinstitution. Andra upplagan Lund : Arkiv förlag, [2019]

ISBN: 9789179243326

Artiklar

Artiklar enligt specifikation i Lisam.

Webbsidor

Religious Studies Faculty Publications, Modernism and Postmodernism http://ecommons.udayton.edu/rel_fac_pub/67

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.