Samhällskunskap (113-127,5), 15 hp

Social Science: Governance and Public Policy (113-127,5 hp), 15 credits

9ASH91

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASH94, 9ASH95.

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs genomgångna kurser om sammanlagt 180 hp inom Ämneslärarprogrammet, varav 97,5 hp inom ämnet samhällskunskap. Av de 97,5 hp inom samhällskunskap ska alla kurser inom samhällskunskap (1-60 hp) och ytterligare 30 hp inom samhällskunskap (61-97,5 hp) vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva och tillämpa centrala teorier om offentlig politik och förvaltning;
- beskriva och reflektera kring förändringar av svensk offentlig förvaltning i ett jämförande perspektiv;
- problematisera och teoretiskt diskutera relationen mellan politik, förvaltning och samhälle;
- redogöra för och diskutera etiska och demokratiska implikationer i relation till reformer av offentlig förvaltning;
- självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala problem som rör genomförandet av offentlig politik och förvaltningens roll i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan politik och förvaltning, teorier om offentlig styrning samt reformer och institutionell förändring inom olika politikområden. I kursen behandlas offentlig politik på såväl statlig som lokal och regional nivå.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt självstudier enskilt och i grupp.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examinationen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Andersson, S., Bergh, A., Erlingsson, G., och Sjölin. M (2014). Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts. Jarl, M. (2012). Skolan och det kommunala huvudmannaskapet. Malmö: Gleerups Kuhlmann, S. Wollmann, H. (2014). Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reform in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. Petersson, O. (2014). Den Offentliga makten. Fjärde upplagan. Stockholm: SNS. Artiklar, kapitel i e-böcker, nedladdningsbara rapporter, utdelat material samt valfri litteratur tillkommer (se kurshandledning).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.