Samhällskunskap: Offentlig politik och förvaltning (113-127,5 hp), 15 hp

Social Science: Governance and Public Policy (113-127,5 hp), 15 credits

9ASH91

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASH94, 9ASH95.

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bo Persson

Kursansvarig

Bo Persson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser Samhällskunskap (1-90 hp), 90 hp  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurs i ämne 2, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva och tillämpa centrala teorier om offentlig politik och förvaltning;
- beskriva och reflektera kring förändringar av svensk offentlig förvaltning i ett jämförande perspektiv;
- problematisera och teoretiskt diskutera relationen mellan politik, förvaltning och samhälle;
- redogöra för och diskutera etiska och demokratiska implikationer i relation till reformer av offentlig förvaltning;
- självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala problem som rör genomförandet av offentlig politik och förvaltningens roll i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan politik och förvaltning, teorier om offentlig styrning samt reformer och institutionell förändring inom olika politikområden. I kursen behandlas offentlig politik på såväl statlig som lokal och regional nivå.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt självstudier enskilt och i grupp.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier

Examination

Examinationen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
EXAM Examination, 15 hp, U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 2 hp U, G
KUPS Kursuppsats 6.5 hp U, G, VG
IUPP Inlämningsuppgift 6.5 hp U, G, VG
Andersson, S., Bergh, A., Erlingsson, G., och Sjölin. M (2014). Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts. Jarl, M. (2012). Skolan och det kommunala huvudmannaskapet. Malmö: Gleerups Kuhlmann, S. Wollmann, H. (2014). Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reform in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. Petersson, O. (2014). Den Offentliga makten. Fjärde upplagan. Stockholm: SNS. Artiklar, kapitel i e-böcker, nedladdningsbara rapporter, utdelat material samt valfri litteratur tillkommer (se kurshandledning).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.