Samhällskunskap: Jämförande politisk ekonomi (113-127,5 hp), 15 hp

Social Science: Comparative Political Economy (113-127,5 cr), 15 credits

9ASH92

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASH94, 9ASH95.

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 11 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 2 och Samhällskunskap 2

eller

Matematik B och Samhällskunskap B

samt

genomgångna kurser Samhällskunskap (1-97,5 hp)

samt

godkända kurser Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7,5 hp, Samhällskunskap: Sociologi 1, 7,5 hp, Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp,  Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet, 7,5 hp, Samhällkunskap: Internationell politik, 7,5 hp, Samhällskunskap: Politiska systemet i jämförande perspåektiv, 6 hp, Samhällskunskap: Nationalekonomi 2, 7,5 hp, Samhällskunskap: Sociologi 2, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva centrala teorier om regleringen av ekonomierna i Europas länder och om hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen;
- beskriva huvuddragen i politik som har betydelse för näringslivets utveckling i några länder i Europa;
- förhålla sig kritisk till olika perspektiv inom området politisk ekonomi. 
 

Kursinnehåll

Kursen handlar om sammanflätningen av politiska och ekonomiska processer i Europa. Ekonomin har fått allt större betydelse för politiken genom bland annat den europeiska integrationen och den gemensamma makroekonomiska politiken. Samtidigt har forskningen uppmärksammat den stora betydelsen som politiskt beslutade regelverk (institutioner) har för ekonomins funktionssätt. Dessa frågor analyseras genom jämförelser mellan länder i Europa. Centrala teman är regleringen av ekonomierna i Europas länder och hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen. Kursen lyfter särskilt fram institutionella empiriska teorier samt förklaringsmodeller som utvecklats inom jämförande politik och internationell politik.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsmomenten är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. 

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier

Examination

Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen,

PROVKODER:
SEM1 Seminarium 1
SEM3 Seminarium 2
UPS1 Kursuppsats 1
UPS2 Kursuppsats 2

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

O’Brien & Williams (2013 eller 2016): Global Political Economy, fjärde eller femte upplagan (Palgrave Macmillan) Pierre, Jon (2013): Globalization and governance (Edward Elgar) Schmidt, Vivien (2002): The future of European capitalism (Oxford) Merkel, W et al (2008): Social democracy in power. The capacity to reform (Routledge) Samt en av följande (valbar del): Glenn, John (2007): Globalization. North-South perspectives (Routledge) Rudra, Nita (2008): Globalization and the Race to the bottom in developing countries. Who really gets hurt? (Cambridge) Walter, A & Sen, G (2009): Analyzing the Global Political Economy (Princeton) Williams, David (2012) International development and global politics (Routledge) Artiklar tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.