Samhällskunskap: Jämförande politisk ekonomi (113-127,5 hp), 15 hp

Social Science: Comparative Political Economy (113-127,5 cr), 15 credits

9ASH92

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASH94, 9ASH95.

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser Samhällskunskap (1-90 hp), 90 hp (UK 1-4); Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurs i ämne 2, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva centrala teorier om regleringen av ekonomierna i Europas länder och om hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen;
- beskriva huvuddragen i politik som har betydelse för näringslivets utveckling i några länder i Europa;
- förhålla sig kritisk till olika perspektiv inom området politisk ekonomi. 
 

Kursinnehåll

Kursen handlar om sammanflätningen av politiska och ekonomiska processer i Europa. Ekonomin har fått allt större betydelse för politiken genom bland annat den europeiska integrationen och den gemensamma makroekonomiska politiken. Samtidigt har forskningen uppmärksammat den stora betydelsen som politiskt beslutade regelverk (institutioner) har för ekonomins funktionssätt. Dessa frågor analyseras genom jämförelser mellan länder i Europa. Centrala teman är regleringen av ekonomierna i Europas länder och hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen. Kursen lyfter särskilt fram institutionella empiriska teorier samt förklaringsmodeller som utvecklats inom jämförande politik och internationell politik.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsmomenten är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. 

Examination

Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen,

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS2 Kursuppsats 2 5.5 hp U, G, VG
UPS1 Kursuppsats 1 5 hp U, G, VG
SEM3 Seminarium 2 2 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 1 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.