Samhällskunskap: Demokrati, global etik och social förändring (113-127,5), 15 hp

Social Science: Democracy, Global Ethics and Social Change (113-127,5 hp), 15 credits

9ASH93

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASH94, 9ASH95.

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2017) Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs genomgångna kurser om sammanlagt 180 hp inom Ämneslärarprogrammet, varav 97,5 hp inom ämnet samhällskunskap. Av de 97,5 hp inom samhällskunskap ska alla kurser inom samhällskunskap (1-60 hp) och ytterligare 30 hp inom samhällskunskap (61-97,5 hp) vara godkända, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för centrala antaganden om demokrati, globalisering, medborgarskap och migration;
- kritiskt reflektera över utmaningar mot demokrati som styrelsesätt samt relationen mellan globalisering, demokrati och medborgarskap;
- analysera samhälls- och maktförhållanden på lokal, nationell och global nivå utifrån fördjupad förståelse av demokrati och medborgarskap;
- kritiskt analysera och självständigt diskutera villkoren för individuella och kollektiva identiteter, för kvinnor och män i en föränderlig värld mot bakgrund av migration som socialt fenomen. 
 

Kursinnehåll

Kursen erbjuder inledningsvis fördjupning i teorier om globalisering, demokrati och demokratisering, där särskilt utmaningar mot demokrati som idé och praktik fokuseras. Särskilt utrymme ges olika normativa antaganden om medborgarskap, deltagande, inklusion och exklusion. Vidare presenteras centrala teorier i global etik, särskilt global rättvisa, mänskliga rättigheter och migrationsetik. Avslutningsvis knyts kursinnehållet till teoretiska och empiriskt grundade frågor om migration och samhällelig förändring. Identitet och genus är grundläggande teman som följer genom samtliga av kursens teorier och författare.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt självstudier enskilt och i grupp. Delar av undervisningen sker på engelska.

OBLIGATORISKA MOMENT:
Seminarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examinationen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning. Delar av examinationen sker på engelska.

PROVKODER:


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.