Samhällskunskap: Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp

Social Science: The Study of the State and the Public Administration, 15 credits

9ASH94

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bo Persson

Kursansvarig

Bo Persson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 11 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 11 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Samhällskunskap (1-90 hp) med minst 75 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera och analysera hur staten och den offentliga förvaltningens roll studeras inom statsvetenskapen med avseende på aspekter som staters tillkomst och utveckling samt hur staters inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser och politikutveckling
 • analysera den historiska utvecklingen samt aktuella villkor och problem i Sverige och i andra länder med avseende på förhållandet mellan politik och förvaltning;
 • kritiskt diskutera och jämföra statens roll i den samhällsutvecklingen samt relationen mellan politik och förvaltning i Sverige och i andra länder;
 • utifrån relevanta teorier problematisera och kritiskt diskutera och relationen mellan politik och förvaltning, särskilt i olika typer av demokratiska system och i övernationella organisationer.
 • analysera förvaltningspolitiska reformer utifrån olika teoretiska perspektiv;
 • självständigt använda begrepp och teorier om stat och förvaltning
 • analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form
 • identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap

Kursinnehåll

Kursen syftar till en fördjupad belysning av staten och förvaltningens roll i samhället. Studenten diskuterar aspekter som berör statens roll och framväxt, utveckling och betydelse för samhällsutvecklingen, dels den offentliga förvaltningens roll i det politiska systemet. Studenten analyserar hur staten kan förstås i relation till den övergripande samhällsutvecklingen och hur de statliga institutionerna fungerar vad avser förutsättningar för en effektiv demokratisk styrning. Studenten fördjupar sig om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av staten, av relationen mellan politik och förvaltning samt i studiet av förvaltningspolitiska reformer. Studenten analyserar och jämför empiriska förhållanden i Sverige och i andra länder med avseende på organisering av den offentliga makten, styrning och kontroll av offentlig förvaltning samt förvaltningspolitiska reformer. Studenten fördjupar sina kunskaper om det förvaltningspolitiska reformarbetet och utvecklingen i olika länder och övernationella organisationer utifrån teorier om förvaltningspolitiska reformer. Studenten applicerar teorier om staten och förvaltningen på empiriska fall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Obligatoriska moment

Seminarier

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning, seminarier 5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, inlämningsuppgifter 10 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.