Samhällskunskap: Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits

9ASH95

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 11 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 11 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Samhällskunskap (1-90 hp) med minst 75 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera centrala teorier och begrepp om ledarskap, organisering och styrning i offentlig förvaltning
 • problematisera och teoretiskt diskutera offentligt ledarskap i relation till policyprocesser på olika nivåer i det politiska systemet
 • utifrån begrepp och teorier som ingår i kursen självständigt och strukturerat kunna genomföra fältstudier och analysera forskningsresultat och presentera dem i muntlig och skriftlig form
 • utifrån relevanta teorier analysera och förstå värdegrundsfrågor i offentlig förvaltning utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Kursinnehåll

Studenten analyserar offentligt ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika politikområden som präglas av nätverk och interorganisatoriska sammanhang. Studenten problematiserar teoretiska redskap för att analysera ledarskap och hur ledarskap i den offentliga förvaltningen fungerar i praktiken och i relation till värdegrund.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och individuell skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 1 hp U, G
SEM2 Seminarium 1 hp U, G
SEM3 Seminarium 1 hp U, G

Böcker

Bergström, Tomas, Eklund, Niklas, (2019) Ett annorlunda ledarskap : chef i politiskt styrd verksamhet. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144125695

Christensen, Tom, Ivarsson Westerberg, Anders, (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005

ISBN: 9147075961, 9789147075966

Övrigt

Artiklar, offentligt tryck och andra delstudier tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.