Samhällskunskap: Utvärdering av offentlig politik, 7.5 hp

Social Science: Evaluation of Public Policy, 7.5 credits

9ASH96

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 11 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 11 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Samhällskunskap (1-90 hp) med minst 75 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för olika centrala perspektiv på och modeller för utvärdering
 • redogöra för hur den svenska offentliga verksamheten utvärderas och följs upp
 • tillämpa begrepp, teorier och modeller för utvärdering av offentlig politik
 • utifrån olika perspektiv problematisera konsekvenser av olika val av utvärderingsmodeller
 • reflektera kring och kritiskt värdera val av utvärderingsmetoder utifrån såväl ett forsknings- som ett praktikerperspektiv.

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas praktiska och teoretiska perspektiv på utvärdering utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. I kursen ges en orientering om hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken, med särskild betoning på användningen av olika utvärderingsmodeller och utvärderingsmetoder. I kursen sätts utvärderingar in i ett vidare demokratiskt perspektiv, och såväl olika modeller för utvärdering som utvärderingssystem behandlas. I kursen betraktas utvärdering både som en praktisk problemlösningsprocess och som en process som handlar om det demokratiska samhällets förmåga att utkräva ansvar och utöva kontroll inom den offentliga sektorn.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 2.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, inlämningar 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.