Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Social science: teaching practice, 6 credits

9ASHV7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

http://www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/student/termin-8/samhallskunskap-verksamhetsforlagd-utbildning-9ashv7?l=sv

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Samhällskunskap varav 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat i UK 1-4 om 30 hp och VFU-kurser inom ämne 1 och 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna organisera och leda pedagogisk verksamhet i det aktuella ämnet. Det innebär att:

- ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokument

- omsätta ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i undervisningen.

-vara insatt i och kunna utnyttja de digitala resurser för undervisning som finns i verksamheten

- bedöma och dokumentera elevers lärande

- anpassa undervisningen till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar

- visa ett fungerande ledarskap i undervisningssituationen

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i aktuellt ämne i årskurs 7-9 där olika tillämpade lärarförmågor praktiseras. Den studerande utvecklar sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i aktuellt ämne. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar. Den studerande utvecklar under kursen sin förmåga att använda digitala resurser i undervisningen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor. Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpande didaktiska lärarförmågor 4 hp U-G
TSLF Tillämpande sociala lärarförmågor 2 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.