Spanska (31-45 hp), 15 hp

Spanish (31-45 cr), 15 credits

9ASP37

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd

Kursansvarig

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Spanska 1-30 hp samt UK 1-4 med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förstå olika varianter av talad spanska även med viss regional färgning och återge relevant information ur muntliga källor
- på spanska använda ett språk anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- formulera relevanta problemställningar som grund för en begränsad vetenskaplig undersökning
- producera en huvudsakligen korrekt text av vetenskaplig karaktär på spanska
- kritiskt granska en text på spanska av vetenskaplig karaktär
- analysera kultur- och samhällsförhållanden utifrån olika vetenskapliga perspektiv
- jämföra olika teorier, perspektiv och forskningsresultat inom ett fördjupningsområde som väljs i samråd med examinator

Kursinnehåll

Kursen kan vara förlagd till ett spanskt universitet och utgörs av obligatoriska språkstudier samt en kurs som väljs i samråd med examinator.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning. Examination sker individuellt.

Kursen ges sista gången vårterminen 2020. Utöver de tre ordinarie examinationstillfällena inom kursens ram erbjuds ytterligare tre ordinarie examinationstillfällen (se studiehandledning).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning, grammatik utifr ett did persp 5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: fördjupning 10 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.