Spanska (61-75 hp), 15 hp

Spanish (61-75 Credits), 15 credits

9ASP59

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Thörnryd

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Spanska (1-30 hp), 30 hp  och minst 15 hp godkänt inklusive momenten litteratur och uppsats i Spanska (31-55 hp), 25 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa en allsidig färdighet i användningen av det spanska språket i tal och skrift med ett varierat ordförråd och en hög grad av korrekthet
- analysera spanskt språkbruk med hjälp av språkvetenskapliga metoder
- analysera spanskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt
- problematisera förhållandet mellan språk och kultur i ett lärande- och undervisningsperspektiv utifrån ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga teorier

Kursinnehåll

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd till ett spanskt universitet. Kursen innehåller studier i spansk språkvetenskap, spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, språk- och kulturstudier i ett lärandeperspektiv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Spansk språkvetenskap
Studier i spansk språkvetenskap med fokus på ett antal områden som väljs i samråd med examinator.

Spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap
Studier i spanskspråkig litteratur och litteraturvetenskap utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv
Didaktiska studier som belyser och problematiserar förhållandet mellan språk och kultur inom olika forskningsfält och deras tillämpning inom det pedagogiska området med fokus på språkundervisning

Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Muntliga och skriftliga övningar i såväl informella som formella och akademiska sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen kan helt eller delvis vara förlagd vid spanskspråkigt universitet. Arbetsformer är avhängiga den praxis som råder vid det utländska universitetet eller preciseras i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning med skriftligt underlag. Examination sker individuellt.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språkvetenskap 1.5 hp U, G, VG
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: litteratur 4.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen i litteratur 3 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen i språkvetenskap 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.