Svenska (61-75 hp), 15 hp

Swedish (61-75 Credits), 15 credits

9ASV58

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Svenska (1-60 hp) med minst 45 hp godkända inklusive Svenska (1-30 hp), 30 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för och tillämpa några centrala litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder i analys av texter av olika slag.
 • visa utvecklad förmåga att utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och tolka skönlitterära texter i olika genrer.
 • visa utvecklad förmåga att utifrån språkvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och kritiskt granska brukstexter av olika slag.
 • med stöd i språk- och litteraturvetenskapliga teorier om text och läsning problematisera didaktiska och vetenskapliga frågor inom skolämnet svenska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller två delkurser: en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig fördjupning. I båda delkurserna diskuteras didaktiska och vetenskapliga perspektiv på svenskämnet.

Litteraturvetenskap
I delkursen diskuteras centrala litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp, vilka tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel. Kursen behandlar dialoger mellan texter i olika genrer och mellan medier.

Språkvetenskap
I delkursen diskuteras centrala språkvetenskapliga teorier, begrepp och metoder för funktionell och multimodal textanalys. Dessa tillämpas i analys av brukstexter av olika slag och sätts i relation till det textarbete som sker i grundskolans ämnesundervisning. 

Teorier om text och läsning diskuteras i relation till didaktiska och vetenskapliga frågor som rör skolämnet svenska i årskurs 7-9.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina, skriftlig och muntlig redovisning samt aktivt deltagande i seminarier.

För Väl godkänt krävs VG på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Skriftlig hemtentamen, Litteraturvetenskaplig analys 6 hp U, G, VG
HEM2 Skriftlig hemtentamen, Språkvetenskaplig analys 6 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning, Didaktiska och vetenskapliga perspektiv på svenskämnet 2 hp U, G
MUN1 Muntlig redovisning, Kritiska perspektiv på svenskämnesdidaktik och svenskämnesdidaktisk forskning 1 hp U, G
OBL1 Aktivt deltagande i seminarier, delkurs 1 0 hp D
OBL2 Aktivt deltagande i seminarier, delkurs 2 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.