Svenska (61-75 hp), 15 hp

Swedish (61-75 Credits), 15 credits

9ASV59

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASV58.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Svenska (1-30 hp), 30 hp, Svenska (31-52,5 hp), 22,5 hp, Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7,5 hp och godkänt examensarbete 1 (forskningskonsumtion), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• Redogöra för multimodal teoribildning och dess betydelse för svenskämnet.

• Analysera och kritiskt granska multimodalt (digitalt) textarbete i svenskämnets praktik. 

• Tillämpa och kritiskt granska metoder för undervisning i språk och litteratur.

• Problematisera undervisningsmetoder i relation till teorier om kunskap och lärande. 

• Diskutera och analysera skolans värdegrund i förhållande till svenskämnets olika delar.

• Redogöra för relationen mellan praktiknära forskning och beprövad erfarenhet i förhållande till några för svenskämnet relevanta ämnesområden.

• Jämföra olika vedertagna teorier och metoder för svenskämnesdidaktisk, språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning.

• Skriva texter på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt anpassade efter avancerad nivå.

Kursinnehåll

I kursen presenteras och diskuteras multimodal teoribildning och hur multimodala teorier kan implementeras och bli till praktisk handling i svenskämnet.

Synen på kunskap och lärande i ämnet svenska problematiseras och gestaltas i form av konkreta metodiska övningar. Svenskämnets innehåll och metoder analyseras och diskuteras i relation till skolans värdegrund.
 
Vedertagna analysmetoder och teorier för svenskämnesdidaktisk, språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning jämförs och granskas. 

Formalia, språk och akribi för akademiska vetenskapliga sammanhang på avancerad nivå problematiseras, diskuteras och tillämpas.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshop, lektioner, fältstudier och studiebesök (även virtuella).

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer samt obligatorisk närvaro på seminarier. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Multimodal teoribildning, kritisk granskning av metoder och textarbete i svenskämnets praktik 6 hp U, G, VG
MRE1 Multimodala arbetssätt i svenskämnets praktik 1.5 hp U, G
MRE2 Svenskämnets innehåll i relation till skolans värdegrund 1.5 hp U, G
SRE1 Relationen mellan praktiknära forskning och beprövad erfarenhet 3 hp U, G
SRE2 Jämförelse av metoder för svenskämnesdidaktisk forskning 3 hp U, G
OBL1 Gestaltande redovisning: Metoder för undervisning i språk och litteratur 0 hp D

Ordinarie litteratur

Böcker

Lindgren, Simon, (2009) Populärkultur : teorier, metoder och analyser 2., [rev.] uppl. Stockholm : Liber

ISBN: 9789147089536

Molloy, Gunilla, (2017) Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144076249

Nordenstam, Anna & Parmenius Swärd, Suzanne (red.), (Juli 2019) Svensklärarföreningens årsskrift SLÅ 2018, Digitalt! Stockholm: Natur & Kultur
Selander, Staffan, Kress, Gunther R., (2017) Design för lärande : ett multimodalt perspektiv 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144119762

Kompletterande litteratur

Böcker

Komplett litteraturlista för samtliga delkurser finns under Övriga dokument och i Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.