Svenska (91-105 hp), 15 hp

Swedish (91-105 cr), 15 credits

9ASV73

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 9 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Svenska (1-90 hp) med minst 60 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för multimodal teoribildning och dess betydelse för svenskämnet
 • analysera och kritiskt granska multimodalt (digitalt) textarbete i svenskämnets praktik
 • tillämpa och kritiskt granska metoder för undervisning i språk och litteratur
 • problematisera undervisningsmetoder i relation till teorier om kunskap och lärande
 • diskutera och analysera skolans värdegrund i förhållande till svenskämnets olika delar
 • redogöra för relationen mellan praktiknära forskning och beprövad erfarenhet i förhållande till några för svenskämnet relevanta ämnesområden
 • jämföra olika vedertagna teorier och metoder för svenskämnesdidaktisk, språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning
 • skriva texter på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt anpassade efter avancerad nivå.

Kursinnehåll

I kursen presenteras och diskuteras multimodal teoribildning och hur multimodala teorier kan implementeras och bli till praktisk handling i svenskämnet.

Synen på kunskap och lärande i ämnet svenska problematiseras och gestaltas i form av konkreta metodiska övningar. Svenskämnets innehåll och metoder analyseras och diskuteras i relation till skolans värdegrund. 

Vedertagna analysmetoder och teorier för svenskämnesdidaktisk, språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning jämförs och granskas. 

Formalia, språk och akribi för akademiska vetenskapliga sammanhang på avancerad nivå problematiseras, diskuteras och tillämpas.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshop, lektioner, fältstudier och studiebesök (även virtuella).

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer samt obligatorisk närvaro på seminarier. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen – Multimodalitet och populärkultur 7.5 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning – Metoder för svenskämnesdidaktisk forskning 6 hp U, G
OBL2 Seminarium – Multimodalitet i praktiken 0 hp D
MRE3 Muntlig examination – Svenskämnets innehåll i relation till skolans värdegrund 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.