Svenska (98-127,5 hp), 30 hp

Swedish (98-127,5 cr), 30 credits

9ASV81

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Emma Eldelin

Kursansvarig

Emma Eldelin

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 11 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 11 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Svenska (1-90 hp) med minst 75 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för grunddragen i den litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran från 1900-talet fram till idag
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring fördjupade kunskaper om valda litteraturvetenskapliga forskningsfält, problemområden, perioder eller genrer
 • självständigt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
 • redogöra för och diskutera relevanta samband mellan teknologi, medier och kultur i ett historiskt perspektiv
 • genomföra ett mindre litteraturvetenskapligt uppsatsarbete och en oppositionsuppgift
 • med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.

Kursinnehåll

Mediehistoriska perspektiv, 2,5 hp
Delkursen utgör en orientering i materiella och historiska perspektiv på medier och kommunikation.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 5 hp
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodologiska utveckling.

Skrivandets konst II, 3 hp
Delkursen behandlar det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som verktyg för den vetenskapliga framställningen.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre.  

Uppsatskurs, 7,5 hp
Delkursen innefattar en introduktion till uppsatsskrivandets grunder, ett eget mindre uppsatsarbete samt en oppositionsuppgift.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, handledning i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Delkurserna examineras individuellt genom hemtentamen och fortlöpande skrivuppgifter samt en muntlig redovisning. Uppsatskursens examination utgörs av ett uppsatsarbete och en oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning. 

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen, Litteraturvetenskaplig teori och metod 5 hp U, G, VG
HEM2 Hemtentamen,Tematisk eller historisk fördjupningskurs 1 6 hp U, G, VG
HEM3 Hemtentamen, Tematisk eller historisk fördjupningskurs 2 6 hp U, G, VG
UPP1 Uppsats 7.5 hp U, G, VG
UPG3 Skriftlig redovisning, Skrivandets konst 2 2.5 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning, Skrivandets konst 2 0.5 hp U, G
UPG4 Skriftlig redovisning, Mediehistoriska perspektiv 2.5 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
RESP Respondentskap 0 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.