Svenska (98-127,5 hp), 30 hp

Swedish (98-127,5 cr), 30 credits

9ASV81

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

godkända kurser  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 8,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, moment om sammamlagt 75 hp i Svenska (1-90 hp), godkända moment/kurser i ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskapligt kunnande i ämne 2 (1-90 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

− demonstrera grundläggande kunskaper om den samtida litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran

− redovisa fördjupade litteraturhistoriska kunskaper inom valda litteraturvetenskapliga områden

− visa utvecklad förmåga att ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider

− redogöra för den litteraturvetenskapliga uppsatsens grundkrav genom att införliva dessa i ett mindre uppsatsarbete

– med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 6 hp

Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodiska utveckling.

Delkurs 2: Skrivandets konst II, 3 hp

Delkursen utgör en övning i det akademiska skrivandets grunder samt en fördjupad praktisk orientering i litteraturens skiftande genrer.

Delkurs 3: Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 6 hp

Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Delkurs 4: Uppsatskurs, 9 hp

Delkursen innefattar en kurs i uppsatsskrivandets grunder, ett eget uppsatsarbete och en oppositionsuppgift.

Delkurs 5: Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 6 hp

Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter,

uppsatshandledning i grupp och enskilt, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier,

gruppövningar, övningsuppgifter och uppsatshandledning i grupp är obligatoriska. 

Examination

Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv− och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Provkoder:
DEL1 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II 6 hp U-VG
DEL3 Tematisk eller historisk fördjupningskurs I 6 hp U-VG
DEL4 Tematisk eller historisk fördjupningskurs II 6 hp U-VG
SKR2 Skrivandets konst II 3 hp U-VG
UPPS Uppsats I 9 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.