Svenska (98-127,5 hp), 30 hp

Swedish (98-127,5 cr), 30 credits

9ASV81

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända moment om sammanlagt 75 hp i Svenska (1-90 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

− demonstrera grundläggande kunskaper om den samtida litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran

− redovisa fördjupade litteraturhistoriska kunskaper inom valda litteraturvetenskapliga områden

− visa utvecklad förmåga att ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider

− redogöra för den litteraturvetenskapliga uppsatsens grundkrav genom att införliva dessa i ett mindre uppsatsarbete

– med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 6 hp

Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodiska utveckling.

Delkurs 2: Skrivandets konst II, 3 hp

Delkursen utgör en övning i det akademiska skrivandets grunder samt en fördjupad praktisk orientering i litteraturens skiftande genrer.

Delkurs 3: Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 6 hp

Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Delkurs 4: Uppsatskurs, 9 hp

Delkursen innefattar en kurs i uppsatsskrivandets grunder, ett eget uppsatsarbete och en oppositionsuppgift.

Delkurs 5: Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 6 hp

Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter,

uppsatshandledning i grupp och enskilt, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier,

gruppövningar, övningsuppgifter och uppsatshandledning i grupp är obligatoriska. 

Examination

Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv− och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 1 9 hp U, G, VG
SKR2 Skrivandets konst II 3 hp U, G, VG
DEL4 Tematisk eller historisk fördjupningskurs II 6 hp U, G, VG
DEL3 Tematisk eller historisk fördjupningskurs I 6 hp U, G, VG
DEL1 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II 6 hp U, G, VG

Böcker

Komplett litteraturlista för samtliga delkurser finns under Övriga dokument och i Lisam.

Achebe, Chinua, Things fall apart
Bouraoui, Nina, Pojkflickan
Brink, André, An Instant in the Wind
Djebar, Assia, Kärleken, kriget
Entzenberg, Claes, Hansson, Cecilia, (1993) Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion Lund : Studentlitteratur
N'Diaye, Marie, Tre starka kvinnor
Tenngart, Paul, (2008) Litteraturteori Malmö: Gleerup

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.