Svenska (98-127,5 hp), 30 hp

Swedish (98-127,5 cr), 30 credits

9ASV81

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända moment om sammanlagt 75 hp i Svenska (1-90 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för grunddragen i den litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran från 1900-talet fram till idag
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring fördjupade kunskaper om valda litteraturvetenskapliga forskningsfält, problemområden, perioder eller genrer
 • självständigt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
 • redogöra för och diskutera relevanta samband mellan teknologi, medier och kultur i ett historiskt perspektiv
 • genomföra ett mindre litteraturvetenskapligt uppsatsarbete och en oppositionsuppgift
 • med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang

Kursinnehåll

Mediehistoriska perspektiv, 2,5 hp
Delkursen utgör en orientering i materiella och historiska perspektiv på medier och kommunikation.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 5 hp
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodologiska utveckling.

Skrivandets konst II, 3 hp
Delkursen behandlar det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som verktyg för den vetenskapliga framställningen.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre.  

Uppsatskurs, 7,5 hp
Delkursen innefattar en introduktion till uppsatsskrivandets grunder, ett eget mindre uppsatsarbete samt en oppositionsuppgift.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, handledning i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Delkurserna examineras individuellt genom hemtentamen och fortlöpande skrivuppgifter. Uppsatskursens examination utgörs av ett uppsatsarbete och en oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning. 

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen, Litteraturvetenskaplig teori och metod 5 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning, Mediehistoriska perspektiv 2.5 hp U, G
HEM2 Hemtentamen,Tematisk eller historisk fördjupningskurs 1 6 hp U, G, VG
HEM3 Hemtentamen, Tematisk eller historisk fördjupningskurs 2 6 hp U, G, VG
UPG2 Skriftlig redovisning, Skrivandets konst 2 3 hp U, G, VG
UPP1 Uppsats 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.