Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (76-82 hp), 6 hp

Swedish: Teaching Practise (76-82 cr), 6 credits

9ASVV9

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2018) 201814-201817 Svenska Linköping V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 8 (VT 2018) 201814-201817 Svenska Linköping V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Svenska varav 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat i UK 1-4 om 30 hp och VFU-kurser inom ämne 1 och 2, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- göra för svenska ett anpassat urval och teoretiskt motivera val av läsning av skönlitteratur och val av skrivuppgifter
- planera ett större arbetsområde avseende, skönlitteraturläsning och skrivande med beaktande av skolans värdegrund
- ta helhetsansvar för att genomföra och leda ett större arbetsområde som inkluderar skönlitteraturläsning och skrivande
- följa upp ett större arbetsområde som avser skönlitteraturläsning och skrivande i den egna undervisningen
- diskutera och föreslå bedömning av elevers läsning och skrivna texter
- använda de digitala resurser för undervisning som finns i verksamheten
- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- interagera och kommunicera med olika elever och övriga personal
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i årskurs 7-9 där olika tillämpade lärarförmågor praktiseras. Den studerande utvecklar sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i svenska. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar. Den studerande utvecklar under kursen sin förmåga att använda digitala resurser i undervisningen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor.

Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpande didaktiska lärarförmågor 4 hp UVG
TSLF Tillämpande sociala lärarförmågor 2 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.