Teknik (91-97,5 hp), 7.5 hp

Technology (91-97,5), 7.5 credits

9ATK71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera och analysera intellektuella och fysiska medierande redskap i olika historiska, sociala, kulturella och didaktiska sammanhang
- jämföra och analysera filosofiska, pedagogiska/didaktiska och sociologiska perspektiv på mediering
- jämföra och analysera olika tekniker och miljöer för lärande inom teknik
- planera, organisera och utvärdera lärande samt utöva pedagogiskt ledarskap inom teknik.

Kursinnehåll

Den här kursen behandlar teknik som medierande redskap, d.v.s. alla de tekniska artefakter och system som finns mellan människan och hennes omvärld och genom vilka hon tänker, förstår, agerar och lär. I kursen behandlas intellektuella redskap som det mänskliga språket såväl som fysiska redskap i stil med informations- och kommunikationsteknik. De intellektuella och fysiska redskapen är problemlösande och medierande, d.v.s. de löser problem, kommunicerar och tolkar omvärlden och förändrar därmed i sig förutsättningarna för kunskapsbildning och lärande. Flera teorier om och perspektiv på mediering behandlas, bl.a. filosofiska, pedagogiska och sociologiska, och dessa jämförs med varandra och kopplas till didaktiska frågeställningar.

Vidare behandlas olika tekniker och miljöer för lärande inom teknik och hur kunskap och lärande planeras, organiseras och följs upp inom dessa. Pedagogiskt ledarskap och kommunikation kopplas till detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, föreläsningar och studiebesök. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE1- Muntlig redovisning (3 hp)
SRE1 - Skriftlig redovisning (4,5 hp)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lave, Jean and Wenger, Etienne. 1999. Situated learning. Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press. Ong, Walter. 1982. Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Göteborg: Anthropos. Säljö, Roger. 2008. Kunskap och människans redskap. Teknik och lärande. Lund: Studentlitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.