Tyska (31-45 hp), 15 hp

German (31-45 cr), 15 credits

9ATY37

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i tyska 1-30 hp eller motsvarande, varav 15 hp samt UK 1-4 med godkänd resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förstå olika varianter av talad tyska även med viss regional färgning och återge relevant information ur muntliga källor
- på tyska använda ett språk anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- formulera relevanta problemställningar som grund för en begränsad vetenskaplig undersökning
- producera en huvudsakligen korrekt text av vetenskaplig karaktär på tyska
- kritiskt granska en text på tyska av vetenskaplig karaktär
- analysera kultur- och samhällsförhållanden utifrån olika vetenskapliga perspektiv
- jämföra olika teorier, perspektiv och forskningsresultat inom ett fördjupningsområde som väljs i samråd med examinator

Kursinnehåll

Kursen är huvudsakligen förlagd till ett tyskspråkigt lärosäte och utgörs av obligatoriska språkstudier samt en kurs som väljs i samråd med examinator.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärostödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och övningar, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen i språkfärdighet: översättning, 3 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen i språkfärdighet: uppsats, 2 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: Utlandsstudier, 10 hp, (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

www.uppsatser.se The Modern Language Journal, 2007, Focus issue Grammatik och språkfärdighet GRAMMATIK: Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger,: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur 2002. Helbig, Gerhard & Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt Verlag 2000. Handböcker och referenslitteratur Andersson, Bo Inge: Tysk formlära för högskolebruk (TFH). Lund: Liber 1992. Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 1998 Freund, Folke & Sundqvist, Birger: Tysk grammatik. Stockholm: Natur och Kultur 1988 eller senare upplaga. Inghult, Göran: Tysk ordbildning. Stockholm: Liber 2001. Magnusson, Gunnar: Från tyska till svenska. Översättningsproblem i sakprosa. Gunnar Magnusson Gramatext, 2000, ISBN 91-38-61755-2 Helbig, Gerhard., Buscha, Joackim.: Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 16. Auflage. Leipzig: Langenscheidt Verlag Enzyklopädie 2000. SKRIFTLIG SPRÅKFÄRDIGHET: Övningsböcker för självstudium Öva Översätta! Tysk stilsamling för grundnivån (1-20 p). Red. Anders Marell. Linköping 1992. Haglund Dragic Monica., Holmén Göran., Pankow Christiane., Sandberg Bengt: Kulturkrock med Notrufsäule. Övningstexter med översättningsförslag och kommentarer för universitetsstudenter på B-nivån i tyska. Övningsböcker för självstudier och repetition: Dreyer, Hilke/Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber, 2009. —Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Lösungsschlüssel. Hueber, 2009. Hall, Karin & Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Heuber 2001. ISBN 3-88532-642-6 Allmänna handböcker för språkfärdigheten Stora svensk-tyska ordboken. Stockholm: Esselte Studium 1989 Stora tysk-svenska ordboken. Stockholm: Esselte Studium Prismas stora tyska ordbok: tysk-svensk, svensk-tysk. Norstedts ordbok, 2001. ISBN 9172271507 Norstedts Tyska ordbok. Nordstedts ordbok, 1998. ISBN 9172270101 Duden Universalwörterbuch. Mannheim: Bibliographisches Institut. 5 upplagan. 2003 Wahrig, Gerhard.: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, München: Bertelsmann 2002 Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 4:Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 1998. Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 8: Sinn- und sachverwandte Wörter: Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. 2. neubearb. u. erw. Auflage. Mannheim: Bibliographisches Institut 1986 Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 9: Richtiges und gutes Deutsch: Wörterbuch der sprachlichen Zwifelsfälle. Mannheim: Bibliographisches Institut 2001. Agricola, Erhard: Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Mannheim: Bibliographisches Institut 1992. Litteratur för övriga kursdelar Litteraturlistor fastställs individuellt utifrån de kurser som väljs inom ramen för utlandsstudierna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.