Tyska (91-97,5 hp), 7.5 hp

German (91-97,5), 7.5 credits

9ATY71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i tyska om 1-90 hp varav 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera olika aspekter av sitt eget och andras språkbruk med hjälp av moderna språkvetenskapliga metoder
- redogöra för olika språkvetenskapliga metoder och motivera val av metod för en undersökning
- på ett professionellt sätt och med ett adekvat språkbruk och presentera en språkvetenskaplig undersökning muntligt och skriftligt på tyska

Kursinnehåll

Kursens innehåll behandlar språk och språkbruk i olika kontexter och ges i nära samarbete med forskarskolan i Språk och kultur. Förutom reguljära seminarier ingår som en del av kursen att ta del av pågående forskningsprojekt dels genom att delta i forskningsseminarier, dels genom att läsa aktuella forskningsrapporter.
Olika forskningsinriktningar behandlas, exempelvis interaktionsforskning, samtalsanalys, språk- och kulturanalys, stilistik och språkdidaktik. Studenterna väljer en kortare fördjupningsuppgift inom något av de forskningsområden som presenteras

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och övningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning med muntlig presentation. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation 7,5 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.