Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences, Special Needs Education, 7.5 credits

9AUK62

Huvudområde

Pedagogik Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tove Mattsson

Kursansvarig

Tove Mattsson, Mathilda Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 8 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Pedagogik, Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • med utgångspunkt i elevers olikheter reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär för att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser
 • redogöra för internationella och nationella styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter utifrån ett historiskt och nutida perspektiv
 • problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp,
 • diskutera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever i neuropsykiatriska svårigheter
 • identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan, med fokus på extra anpassningar och särskilt stöd i pedagogisk verksamhet
 • till form och innehåll tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med kursuppgifter och examination.

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt i ett historiskt och nutida samt nationellt och internationellt perspektiv.

Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras.

Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling.

Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

I kursen läggs ett särskilt fokus på kopplingen mellan teoretiska kunskaper och ämneslärares yrkespraktik i skola och klassrum.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig examination samt deltagande i seminarier.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Obligatoriska seminarium med seminarieunderlag 2 hp U, G
SRE2 Hemtentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Edfelt, David, Karlsson, Annelie, Lindgren, Ann, Sjölund, Anna, (2019) Autism och adhd i gymnasiet : tydliggörande pedagogik. Första utgåvan [Stockholm] : Natur & kultur, [2019]

ISBN: 9789127824683

Leifler, Emma, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Gothenburg University, Faculty of Education, Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, Leifler, Emma, (2022) Praktisk inkludering

ISBN: 9147143258, 9789147143252

Nilholm, Claes, (2020) Perspektiv på specialpedagogik. Upplaga 3 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144138626

Persson, Bengt, (2019) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Upplaga 4 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129751

Sjölund, Anna, Jahn, Cajsa, Lindgren, Ann, Reuterswärd, Malin, (2017) Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik. Första utgåvan Stockholm : Natur & Kultur, [2017]

ISBN: 9789127819047

Övrigt

Bokkapitel, artiklar och styrdokument tillkommer.
Se mera information om litteratur i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.