Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

Educational Sciences 8, Theory of science and research methods, 7.5 credits

9AUK81

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 93AUK82.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jelmer Brüggemann

Kursansvarig

Jelmer Brüggemann

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt examensarbete 1 (forskningskonsumtion), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna resonera kring och jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden i relation till empirisk analys.

- kunna identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska principer.

- kunna argumentera vetenskapligt för val av metodansatser (kvalitativa och kvantitativa) utifrån forskningsfrågor inom det utbildningsvetenskapliga området.

- självständigt kunna planera en vetenskaplig empirisk undersökning och motivera studiens design.

Kursinnehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt forskningsetik. Vetenskapsteoretiska begrepp såsom ontologi, epistemologi, metodologi och metod behandlas. I kursen fokuseras kvalitativa och kvantitativa metodansatser med relevans för det utbildningsvetenskapliga området samt tillämpliga datainsamlings- och analysmetoder. Forskningsetiska frågor och principer bearbetas. Kursen utgör en vetenskaplig fördjupning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig portfolio och en skriftlig forsknings-PM med muntlig opponering och respondering. Seminarieserien är obligatorisk.


STN3 Skriftlig tentamen, 7,0 hp U-VG
MRE1 Muntlig redovisning: opponering och respondering, 0,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarieserie, D

VG på STN 3, G på MRE 1 och D på OBL1 ger slutbetyg VG på kursen som helhet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig tentamen 7 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning: opponering och respondering 0.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarieserie 0 hp D

Böcker

Brinkkjaer, Ulf, Høyen, Marianne, (2013) Vetenskapsteori för lärarstudenter 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144093468

David, Matthew, Sutton, Carole D., Torhell, Sven-Erik, (2016) Samhällsvetenskaplig metod 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144099958

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2015) Handbok i kvalitativ analys 2., utök. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147111657

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.