Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Teaching Practise, 7.5 credits

9AVFU7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete Didaktik Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall

Huvudområde

Pedagogiskt arbete, Didaktik, Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i alla tidigare VFU-kurser i programmet. Därutöver godkänt resultat i UK 1-5 och i 1-60 hp i ämne 1 och i ämne 2.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna organisera och leda pedagogisk verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att:
- ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokument
- omsätta ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i undervisningen
- bedöma, dokumentera och återkoppla elevers lärande
- identifiera och hantera elevers skilda förkunskaper och förutsättningar
- anpassa sitt ledarskap till den pedagogiska verksamheten
- visa ett professionellt förhållningssätt i samverkan med olika aktörer inom och utanför skolverksamheten
- visa förmåga att utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik utvecklas mot en professionell yrkesroll

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Med handledarens stöd utvecklar studenten sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i aktuella ämnen. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning samt att återkoppla bedömningen till eleven. I den praktiska tillämpningen ingår också att i kunna identifiera och hantera elevers skilda förutsättningar både i undervisningssituationen och i relation till skolverksamheten i övrigt.
Genom att reflektera över och delta i läraryrkets samtliga delar utvecklar den studerande kommunikativ kompetens, förmåga till social interaktion med olika aktörer och ett yrkesetiskt och didaktiskt förhållningssätt. I kursen diskuteras erfarenhetsbaserade sociala och didaktiska dilemman.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda seminariet.

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor. Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 4 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp D
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.