Fritidspedagogik: Fritidshemmet som utbildningsinstitution – uppdrag, funktion och yrkesprofession, 5 hp

Schoolage educare. Schoolage educare as an educational practice. Assignments, functions, and teacher profession, 5 credits

9EF501

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Norrköping, Norrköping
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Vimmerby
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Katrineholm
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Motala

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:  

 • utifrån egen yrkeserfarenhet och litteratur resonera om fritidshemmets uppdrag och funktion i ett samhälleligt perspektiv  
 • redogöra för olika teorier och perspektiv på kunskap och lärande inom fritidspedagogik  
 • observera och reflektera över en undervisningssituation i fritidshem och relatera till styrdokument och elevers förutsättningar och behov  
 • utifrån egen yrkeserfarenhet och litteratur diskutera yrkesprofession och yrkesspråk i relation till yrkesrollen som lärare i fritidshem  
 • identifiera och beskriva grupprocesser som fenomen i professionella arbetsgrupper  
 • utifrån egen yrkeserfarenhet och litteratur diskutera samverkansuppdraget mellan fritidshem och grundskola

Kursinnehåll

I kursen diskuteras området fritidspedagogik med utgångspunkt i de studerandes egna yrkeserfarenheter. I kursen berörs fritidshemmet som samhällsinstitution i ett samtida perspektiv, vilket innebär att centrala delar av fritidshemmets uppdrag och funktion utgör innehåll. Kursen fokuserar främst på lärare i fritidshems yrkesroll och uppdrag men även den dubbla yrkesrollen att undervisa i både fritidshem och grundskola berörs. Studenten möter och bearbetar centrala områden i relation till yrkesrollen, exempelvis grupprocesser, yrkesspråk och yrkeskunnande. I kursen är olika teorier och perspektiv på kunskap och lärande ett centralt innehåll. Kursen behandlar också frågor om uppdrag och funktion i relation till yrkesroll och yrkesspråk.

Dessa områden relateras både till det fritidspedagogiska uppdraget och till de styrdokument som reglerar verksamheten i fritidshem och skola. I kursen berörs också samverkansuppdraget mellan olika skolformer, med speciellt fokus på samverkan mellan fritidshem och grundskola. Centralt i kursen är studentens förmåga att granska fritidshemmets undervisning med utgångspunkt i styrdokument så väl som elevers förutsättningar och behov.     

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarium och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt gruppuppgift.  

För att få VG på kursen gäller att studenten ska få VG på samtliga examinationer där VG kan erhållas. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig examination gruppuppgift 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig examination 3 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista publiceras under Övriga dokument samt på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.