Musik 1, 15 hp

Music 1, 15 credits

9EF506

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Östling

Kursansvarig

Simon Östling

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202204-202216 Svenska Norrköping, Norrköping V
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202204-202216 Svenska Vimmerby V
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202204-202216 Svenska Katrineholm V
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202204-202216 Svenska Motala V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • identifiera och använda musikens verktyg och material
 • tillämpa grundläggande musikteori
 • visa musikdidaktisk förmåga genom att anpassa relevant musikalisk forskning i planering och genomförande av musiklektioner
 • genom musik kunna inspirera och vara tydlig i sin ledarroll
 • reflektera över läraruppdraget genom att diskutera barns olika behov och förutsättningar i relation till musik

Kursinnehåll

Kursen har ett genomgående didaktiskt perspektiv. I kursen betonas kommunicerande genom musik och dess framförande. Kursen omfattar bruksspel på piano och gitarr samt elementär kunskap i musiklära. Rösten som verktyg i förhållande till aktuell sångrepertoar behandlas. Dessutom berörs barns musikaliska miljöer och musikens möjligheter för att träna och stimulera barn i behov av stöd.

I det skapande arbetet belyses begreppen musikalitet, genus och etnicitet. Reflektioner kring musikaliskt lärande relateras till litteratur, forskning och styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i grupp samt självstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, praktiska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE2 Bruksspel 5 hp U, G
MRE3 Musikdidaktik 1.5 hp U, G
SRE3 Portfolio 4 hp U, G, VG
SRE4 Musiklära 2 hp U, G
MRE5 Litteraturseminarium 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.