Utbildningsvetenskaplig kärna: Utveckling och lärande, 7.5 hp

Educational Sciences: Development and Learning, 7.5 credits

9EF507

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nedzad Mesic

Kursansvarig

Nedzad Mesic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202216-202223 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202216-202223 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202216-202223 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 2 (VT 2022) 202216-202223 Svenska Motala O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande
 • relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till egna erfarenheter av skolans och fritidshemmets praktik
 • beskriva, utifrån egna erfarenheter och med stöd i litteraturen, hur mångfald påverkar undervisningens villkor
 • diskutera, utifrån egna erfarenheter och med stöd i litteraturen, hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att leda och stödja elevers utveckling, lärande och motivation
 • redogöra för hur digitala verktyg kan användas för att stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier och begrepp för utveckling, motivation och lärande. Frågor om lärande i relation till motivation samt sociala och kulturella faktorer belyses samtidigt. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på skola och fritidshem. En tydlig utgångspunkt tas i studerandes egen pedagogiska yrkeserfarenhet.

Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi och dess forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Motivation i relation till lärande och undervisning (d) Elevers kognitiva, sociala, emotionella och motoriska utveckling, (e) Social bakgrund, genus och etnicitet och dess betydelse för utveckling och lärande. (f) Generella undervisningsstrategier och specifika undervisningsstrategier. I kursen berörs hur digitala verktyg kan användas för att stödja elevers lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier liksom självstudier och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.