Fritidspedagogik: Språk och matematik i fritidshemmet, 6 hp

Schoolage Educare: Language and mathematics, 6 credits

9EF511

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kirsten Stoewer

Kursansvarig

Kirsten Stoewer

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Motala O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för olika aspekter som är av betydelse för grundläggande läs- och skrivinlärning i  fritidshemmets verksamhet
 • redogöra  för olika aspekter av matematik i fritidshemmets verksamhet
 • identifiera arenor och rum för språkligt och matematiskt lärande i fritidshem
 • redogöra för hur lärare i fritidshem kan främja elevers språkliga och kommunikativa utveckling
 • diskutera didaktiska aspekter kring hur undervisning med språk och matematiskt innehåll kan organiseras så att varje elevs lärande och utveckling främjas.

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika aspekter av elevers kommunikation och språkliga och matematiska lärande. Kursen fokuserar både på hur språkliga, kommunikativa och matematiska aspekter kan utgöra undervisningsinnehåll samt uppmärksammas i informella sammanhang som lek och vardagligt samspel. Vidare identifieras arenor och rum för språklig och matematisk utveckling och lärande. I kursen prövar studenten att genomföra olika språkliga och matematiska aktiviteter avsedda för fritidshemmet. I kursen berörs också fritidshemmets uppdrag att arbeta med kommunikation, språk och matematik utifrån en fritidspedagogisk utgångspunkt, och olika didaktiska verktyg presenteras och diskuteras. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 6 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista publiceras på Lisam samt under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.