Idrott 2, 15 hp

Physical Education 2, 15 credits

9EF513

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2025) 202509-202522 Svenska Norrköping V
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2025) 202509-202522 Svenska Katrineholm V
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 4 (VT 2025) 202509-202522 Svenska Vetlanda V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • genomföra en mindre empirisk studie.
 • undersöka, jämföra och granska aktuell forskning och litteratur inom området samt motivera metodval
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment inom de delar av idrottsämnet som kursen behandlar
 • praktiskt förevisa grundläggande övningar i de idrottsmoment som ingår i delkursen
 • hantera och anpassa ämnesinnehållet till elevers olika förutsättningar
 • hantera säkerhetsaspekter inom de områden kursen behandlar
 • reflektera över sitt ledarskap i relation till kursens innehåll och ämnet idrott och hälsa
 • beskriva, förklara och tillämpa aktuella delar av kursplanen för idrott och hälsa, samt ge exempel på hur dessa kan dokumenteras och bedömas
 • välja och använda lämpliga digitala verktyg för undervisning och dokumentation och analys av elevers arbeten och insatser.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa. Säkerhet och anpassningar i undervisningen behandlas i förhållande till förutsättningar i lärmiljön och till elevers olika behov. Dessutom bearbetas bedömning och betyg. Kursen består av följande moment: (a) elevintervju och planering, genomförande och uppföljning av projekt om hälsa och levnadsvanor, (b) friluftsliv, (c) orientering, (d) bollspel, (d) friidrott samt (e) grundläggande träningslära.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, fältstudier och självständiga studier.

 

Examination

Kursen examineras genom portfolio, redovisning av praktiskt arbete, rapport, skriftlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Portfolio 6 hp U, G, VG
PRE1 Praktisk redovisning, rörelseanalys 1 hp U, G
PRE2 Praktisk redovisning i grupp och individuell reflektion, friluftsliv 2 hp U, G
PRE3 Praktisk individuell examination i att orientera 1 hp U, G
RAP1 Empirisk studie, hälsa 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning, träningslära 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.