Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolutveckling och lärande, 7.5 hp

Educational Sciences: School Development and Evaluation, 7.5 credits

9EF518

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulrika Bodén

Kursansvarig

Ulrika Bodén

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202404-202411 Svenska Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202404-202411 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202404-202411 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202404-202411 Svenska Motala O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva och jämföra olika teorier, begrepp och perspektiv för utveckling och utvärdering av fritidshem och skola
 • analysera och kritiskt granska skolutvecklings- och utvärderingsprojekt med hjälp av begrepp och teorier från forskning och aktuella styrdokument
 • problematisera skolutveckling och utvärdering och dra slutsatser för den egna professionen
 • planera och utforma ett skolutvecklingsprojekt med relevans för fritidshemmet.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod för kvalitetsarbete. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling och utvärdering behandlas. I kursen ingår kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Befintliga skolutvecklings- och utvärderingsprojekt granskas för att få teoretisk förståelse för och metodologisk kunskap om utveckling av skola och fritidshem. I kursen skapas egna utvecklingsprojekt med förankring i dessa perspektiv. Genom diskussion av utvecklingsprojekten belyses och problematiseras möjligheter till kvalitetsarbete i fritidshem.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, arbete i grupp samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisningsuppgift, projektarbete samt seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisningsuppgift 4.5 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete samt redovisning med underlag 3 hp U, G
OBL1 Seminarium 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.